b_150_100_16777215_00_images_photo_2018-02-17_20-17-22.jpgدردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی.

آتاسنینگ آدی خدر باغشی انه سنینگ آدی اوغل قربان پرویزی ترکمن لرینگ نخورلی طایفه‌سندن، برقیزه‌سی بار آدی انه قیز دردی خان خدرباغشی نگ یالنگیز اوغلی اکن. یاشلیق دوری مزارلیق اوبه‌سئنده مالدارچیلق و اکرانچلیق بیلن گچیار اول وقت مزارلیق اوبه ده مدرسه، مکتب بولمانی اوچین دردی سواد دن محروم قالیار!

دردی نینگ آتاسی خدرباغشی اوز دورنده جرگلان منطقه سینینگ خلیپا باغشی لرندن حسابا گلیار و خدرباغشی نگ خلیپاسی محمدقربان باغشی، آنگرسی ترکمنستانینگ قاری غالا اترابندن گلن، ایرانده باغلیق اوبه سئندا یاشاب 45 یاشئندا، دنیادن گچئب دئر. خدرباغشی و استادی محمدقربان باغشی نینگ یولی قپدل یول اَهنگلری بولئیب دئر.

دردی خانینگ ایلکنجی خلیپاسی شول دورینگ تانیمال باغشی سی یغنی اوز آتاسی خدرباغشی بولئیب دئر. گلجک کی استاد باغشی دادسیندن آیدیم آیتماغی و دوتار چالماغی اورگنیار. 15،16 یاشلریندا دردی هوس جنگ لیک بیلن آیدیم سازا اونس بریار.

آتاسی و محمدقربان باغشی اویلرنه گلیب آیدیم ساز ادنلرینده دردی، دورشنا قولاق بولئیب دینگ لارمش. آتاسی دوتاری دولا سویاب داشری گیدنده دردی چپه کی بولان سونگ آتاسی دوتاری چپ اله کوک لاپ قویاردی ! سونگرا بولسا شول باشدا آیدشئمز یالی 15،16 یاشلریندا آتاسی اونگا دردی جان، اوغلوم، ایندی سینینگ دوتار چالمالی و آیدیم آیتمالی واقتینگ بولیب‌دیر.

دردی باغشی باش، آلتی یئلنگ دوامنده دوتار چالماغی و آیدیم آیتماغی یاغشی آتاسندان اورنیئب دئر. آتاسی قرق یاشلرنده بیک فراغی نینگ

مختومقلی چکسینگ دردی دوگوندن                          عاصی بولئب شکایت اتمه بوگوندن

بو اولمک آیریلمق قالیپ دئر اونگدن                           پدر بیزه میراث قویمش بو دردی

آیدیش لاری یالی آمانتین تابشریب آرادن چقئب دئر دردی نی و اویاسی انه قیزی یتیم قویب دئر، شیله لیک بیلن دردی باغشی یگرم باش یاشلرنده آتاسی و خلیپاسنی الدن بریار. اجه سی اوغل قربان بیلنی برک قوشاب بیراوغلی و بیر قیزنگ اکلنجی هم آتا و هم انا بولیئب اوز بونینه آلیار. و انه سی بولارینگ تربیه‌سنه شیله بیر اونس بریار و جانندن و مالندن مایه قویار قیزیه قرداش اصلا یتیم دک لرینی دویمانی قالیارلار؛

آتام آرادان چقئن سونگ اوبه یاشولی لری مانگه دردی جان سن آتانگ کارینی دوام بِـر، خلق روحی تایدان پِـسه دوشمه سین خالقی قالقیندئر خلقه هزل بردئیب خواهش اددیلر. اجم سس لندی دردی جان، ایل حالا سه آتنگ سوی دئیب دیر لر. یاشولی لانگ دییاننی اِت و اولار‌ی قناعت لاندیر سوزنی یرده قویمه! من یاشولی لنگ خواهشی و اجمنگ بویروغی بوینچه آتامنگ کارینی دوام ادیم. المه دوتار آلیئب دُووریان اوترشقلرده و تویلارده آیدیم آیتماغه مشغول بولدم و آتامنگ کارینی دولی صورتده یوردنیم اوچین خلقنگ بیک بها سینه مناسب بولدئم! ایل خلقی اوترشقلرده و تویلارده خوش ادمانی باشردم. شونده من یگریم باش یاشلرمده باردم. و شو وقت بولسه من آلتمش باش (65) یاشلرمده، من هم آتامنگ یولی بولن قپدل یول اهنگ لرده آیدم آیدیارین و ایلنگ گوونینی اولاب اولاری روحی تایدان قالقین دیر یارین.

دردی باغشی سونگقی وقت لرده یگرم ئیل باری دمیر قازیق خراسان ولایتی نینگ مرکزی بولان بجنورد شهرینه گوچئب گلدی. دردی بهادری تخمیناً اوتز (30) یاشلرمده قام گرگان رادیوسندن بر توپار بزنگ اوبامز مزارلیقه گلئیب مندن دورت باش آیدیمی یازقاگچیر دیلر؟ شول آیدیم لر شولردن عبارت بولسه گرگ؟ 1ـ تورقای قوش لر 2ـ مختومقلی ایشانینگ سوزلرینه دوش گلسه 3ـ صاید همراه دستانندن قال ایندی 4ـ سودیگم .

دورت باش ئیل موندان اوزال بجنوردنگ تلویزیونندن برتوپار بزنگ اویمزه گلیب برناچه آیدمی گونی، خلق اوچین افیره بردیلر ! اول آیدم لر شولردن عبارت دی. شیردک بولارسن فراغی نگ سوزلرنه ، سودیگم بو آیدیم لر خلقنگ یورگندن توردی. جرگلان اوبه لریندن و باغلیق دن، مزارلیق دن، گرکزدن، بچه دره دن، حصارجه دن و باشقه ده برناچه اوبه لردن بجنورد تلویزیوننه جانگ ادیئب ینه برناچه آیدم یایلیما برمگنی خواهش ادیلر. تلویزیونگ جوغاب‌کارلری خلقنگ اسلگی بوینچه ایکی آیدمی ینه ده گوونی افیره بریب ملتنگ گوننی آوله دیلر.

من گلستان ولایت نگ کلاله شهرینده چاریارقلی بایندری مقدمنگ یول باشچی بولیئب ایشله یان قره دالی گوکلانگ آدینی گوتریان و ارشاد اداره سنینگ طرپندان قوریلان فستیواله قاتناشئب مناسب اورنلری قازانئپ بیک سیلاغ لر بیلن سیلندیم.

دردی خان باغشی نگ مشغله یغدایندن سوز آچر بولساق دورت عیالندن 11 چاغه سی بار! یدی سی اوغلن دوردی سی قیز ، اولردن باش اوغلی اویردم و دورت قیزی بولسه دورموشه چقئردیم. ینه حاضر اویرمه لی ایکی اوغلوم بار انشاءا... خدای عمر برسه اولری ده اویریب گوزلی باشلی ادرن.

دردی باغشی تازه دنیا گلن وقتی خدرباغشی نگ اوینه ترکمن صحرانگ بللی یاشولی سی و خانی اینچه‌لی دردی خان یانق گلیار و خدرباغشی نگ تازه دنیا گلن اوغلانینگ یوزینی سیپالاپ خدرباغشی دان تازه دنیا گلن اوغلی نینگ آدینی سورا یار و خدرباغشی دردی دیئب جوغاب بریار. دردی خان اونده بو چاغا منینگ آدیمی گوتارسین اونده بو چاغانگ آدی دردی خان بولسین دیئب دردی خان آدقویار.

دردی بهادری برصنغت (صونغات) آدم سی حکمنده ایل گونه سونگقی تابشرقی سی شیله دیر که :من  ایل گون دن دوغان و قرینداشلردن و دوست یارلردن تویس یورکدن راضی دئرن! و اولارینگ جان ساغلیقی و ایچری ماشغله‌لرنینگ آبادان چیلیق لارنی تویس یورکدن خدای تعالی دان اسله‌یارن و یاشلردن اسلگیم شودیر آیدیم سازه چین یورکدن قزق‌لانینگ آیدیم ساز آدمنگ روحی بایلقی دئر.

تیارلان: مهندس عبدالرحمن قزلجه

96/11/26


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده گردشگری آق قلا و ذکر سه نکته

اولکامیز- ساعت ۱۱ ساعت به وقت رسمی به همراه خانواده با شور و شوق زیادی به تماشای دهکده گردشگری آق قلا رفتم ولی در کمال تعجب دیدم که درها بسته بود و چراغها خاموش‌. دهکده گویی در خوابی عمیق به سر... ادامه مطلب ..
IMAGE دکتر سارلی : رادیو گرگان به ترکمنها خدمت کرد

اولکامیز-  سخنان دکتر اراز محمد سارلی در مراسم نکوداشت موسی جرجانی را در ذیل میخوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE احسان مکتبی: قدر درختان مثمر فرهنگ را بدانیم

 اولکامیز- احسان مکتبی مدیر کل امور سیاسی - انتخاباتی استانداری گلستان یکی از سخنرانان اصلی مراسم بزرگداشت موسی جرجانی در آق قلا بود. ادامه مطلب ..
IMAGE سخنان استاد هوشنگ جاوید در آق قلا

اولکامیز-  سخنرانی استاد هوشنگ جاوید بنیانگذار موسیقی نواحی کشور در مراسم بزرگداشت موسی جرجانی مورد توجه حاضرین قرار گرفت. مهمترین بخش سخنان این صاحبنظر و استاد موسیقی مقامی کشور را به روایت... ادامه مطلب ..
IMAGE در باب جمعیت ترکمنهای گلستان

 اولکامیز- اکبر پیرا * : متاسفانه چند روزی است که آمار کذب و حساس اینکه کمتر از 40 درصد جمعیت استان را ترکمن ها تشکیل میدهد مثل ویروس از سایتهای متفاوتی خروجی داده است که این امر حساسیت قوم شریف و... ادامه مطلب ..
IMAGE سال نو سلام

اولکامیز- لطیف ایزدی :  سالی دیگر با مهر و لبخند سلام داد . سالی با هزاران امید و آرزو فرا رسید. ادامه مطلب ..
IMAGE ❤️سال ۱۳۹۷❤️

اولکامیز- وحید دلیجه ، فعال سیاسی آق قلایی : سا ل ۹۶ با تمام فراز و نشیب خود به پایان رسید و اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را باهم تجربه نمودیم. ادامه مطلب ..
IMAGE بیائید بهاری شویم

اولکامیز- دکتر اراز محمد سارلی: از گذر زمستان، به بهار رسیده ایم اما هنوز تا بهاری شدن خیلی راه داریم. معمولا هر ساله با نزدیک شدن بهار خانه تکانی می کنیم، فرش ها و پرده ها را نو می کنیم، ولی کمتر... ادامه مطلب ..
IMAGE بهار از راه رسید

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: فصل بهار از راه رسید و آثار دوست را می توان در آفاق طبیعت دید این نقاش بی صورت و بی سیرت هر لحظه روی کوهها، درختان، مزارع، دشتها، ... ادامه مطلب ..
IMAGE سال نو انسان نو

اولکامیز- وحید دلیجه : سال نو ، انسان نو آرام آرام صدای پای بهار به گوش می رسد، خواب و خیال خزان برآشفته ، و بوی مشک عنبر و ریحان ، بیداری و حرکت، صدای نهر های روان ، جیک جیک پرندگان ، در دشت های... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از ستار سوقی در باره بهار

 اولکامیز- شعری زیبا  از ستار سوقی شاعر پر آوازه ترکمن صحرا  در باره بهار  را در پی می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE گمراه کنندگان طریق خدا

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: و از مردمان کسانی هستند که دربارۀ الله، در وجود الله، یا در اسما و صفات وی مجادله بیهوده می کنند. ادامه مطلب ..

اخبار


16 فروردين 1397

آخرین نظرات

برادر من، پس چرا اسم نماینده ی نیشابور و فیروزه جناب دکتر سبحانی نیا در لیست درج نشده؟؟؟!!! 6 دوره ن...
فقط با نوشتن مطلب در این سایت جلوی اینچنین اتفاقات ناروائی گرفته نمیشود . پیشنهاد میکنم در اینباره ب...
چناب ایزدی : عرض سلام و ادب . از متن زیبای شما در باره دکتر زیبا کلام لذت بردم . پیشنهاد میکنم تا بی...
بنده یک فارس و از اهالی روستای تلور شهرستان بندرگز هستم ولی در دل و ذهنم بر این باورم که انتخاب مدیر...
بهتر است این جوان جویای نام بداند ، اثر ماندگار ، اثریست که بطور گسترده در جامعه فرهیختگان و کارشناس...
قدرت شیرین است اگه به خود بشار بود شکست خورده بود ولی بعضی کشورها با پول مردم خودشان بشار را شارژ کر...
باسلام استاد بیات کاملا صحیح نوشتید واقعا هم اینطوریه البته فقط این سه نماینده نیست که جزء عده ای ان...
از آقای نور قلی پور تشکر میکنم . خانوادهای زیادی از نگرانی دراومدن . امیدوارم بقیه زندانیان ایرانی د...
برادر بزرگوار ، جناب آقای حاج آخوند نوریزاد : در صحت و درستی این حرف که در همه کارها از جمله جذب و ا...
با سلام

به غیر از موضوع موسیقی ، درباره ی پلورالیسم دینی هم بحث شد و متن مناظره بین من و خوجملی د...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.